Khác biệt giữa các bản “Từ điển công nghệ:Cộng đồng”

Từ Từ điển công nghệ
Dòng 1: Dòng 1:
Cộng đồng [http://vntelecom.org/diendan|VNtelecom]
+
Cộng đồng http://vntelecom.org/diendan/

Phiên bản lúc 07:57, ngày 13 tháng 6 năm 2007

Cộng đồng http://vntelecom.org/diendan/