Khác biệt giữa các bản “Từ điển công nghệ:Cộng đồng”

Từ Từ điển công nghệ
(xóa phần thành viên do trùng lặp với bài giới thiệu)
(Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ)
Dòng 10: Dòng 10:
 
* [http://robotics.vn/ Diễn đàn Robotics Việt Nam]
 
* [http://robotics.vn/ Diễn đàn Robotics Việt Nam]
 
* [http://pfiev.net/ Diễn đàn PFIEV]
 
* [http://pfiev.net/ Diễn đàn PFIEV]
* [http://thongtincongnghe.com Thông Tin Công Nghệ]
+
* [http://www.thongtincongnghe.com Thông Tin Công Nghệ]

Phiên bản lúc 01:21, ngày 24 tháng 4 năm 2008

Từ điển công nghệ là một dự án trực thuộc dự án mở Tài liệu Việt Nam. Từ điển công nghệ là một từ điển mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ