Khác biệt giữa các bản “Từ điển công nghệ:Cộng đồng”

Từ Từ điển công nghệ
Dòng 11: Dòng 11:
 
* [http://pfiev.net/ Diễn đàn PFIEV]
 
* [http://pfiev.net/ Diễn đàn PFIEV]
 
* [http://www.thongtincongnghe.com Thông Tin Công Nghệ]
 
* [http://www.thongtincongnghe.com Thông Tin Công Nghệ]
 +
* [http://sinhvienulsan.net Diễn đàn sinh viên Việt Nam tại Ulsan - Hàn Quốc]

Phiên bản lúc 00:50, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Từ điển công nghệ là một từ điển mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ