Từ điển công nghệ:Cộng đồng

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 02:51, ngày 2 tháng 1 năm 2008 của Minhdang (Thảo luận | đóng góp) (Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ)

Từ điển công nghệ là một từ điểm mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ

Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ