Từ điển công nghệ:Cộng đồng

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 00:50, ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Falleaf (Thảo luận | đóng góp)

Từ điển công nghệ là một từ điển mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ