ADSL2+

Từ Từ điển công nghệ


ADSL2+, gia nhập họ ADSL2 từ năm 2003, là sự mở rộng của công nghệ ADSL, tăng tốc độ đường xuống đến 24Mbps bằng cách tăng gấp đôi dải tần (từ 1.1MHz trong ADSL/ADSL2 lên 2.2MHz). Tốc độ đường lên vẫn được duy trì ở 1Mbps.

So sánh ADSL các chuẩn

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu