Lịch sử sửa đổi của “ALAP”

Từ Từ điển công nghệ

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:30, ngày 25 tháng 9 năm 2007TXT (Thảo luận | đóng góp). . (238 byte) (+238). . (New page: '''as late as possible (ALAP)''', tiếng Việt gọi là '''chậm nhất có thể''', là một từ viết tắt thường hay được sử dụng trong các tài liệu kĩ thuật....)