BSC

Từ Từ điển công nghệ

Base Station Controller