Lịch sử sửa đổi của “CRT”

Từ Từ điển công nghệ

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 06:34, ngày 24 tháng 8 năm 2007Jcisio (Thảo luận | đóng góp). . (353 byte) (+353). . (New page: CRT (cathode-ray tube): TV sử dụng công nghệ bóng đèn hình là hệ thống có giá thấp nhất trên thị trường và thường có kích cỡ dưới 40 inch. Các chùm...)