Enterprise mashups

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 00:28, ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp) (Trang mới: {|align="right" | __TOC__ |} {{phiên âm}} == Các công cụ tích hợp đơn nhất cho doanh nghiệp == *Ứng dụng web giúp tổ hợp thông tin từ nhiều nguồn dữ li...)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin

Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy sao chép phiên âm đó vào đoạn mã sau và đặt chúng ngay cạnh từ "/<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>/". Từ điển công nghệ xin cảm ơn bạn!


Các công cụ tích hợp đơn nhất cho doanh nghiệp

  • Ứng dụng web giúp tổ hợp thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu thành một nguồn đơn nhất.

Liên kết ngoài