FOSS

Từ Từ điển công nghệ

Free and Open Source Software

Phần mềm mã nguồn mở và miễn phí