ISO

Từ Từ điển công nghệ

ISO (International Standardization Organization), tiếng Việt gọi là Tổ chức chuẩn hóa quốc tế, là một tổ chức quốc tế thực hiện việc thống nhất và đưa ra các chuẩn kết nối dùng chung cho các thiết bị viễn thông, máy tính,...

Một trong những chuẩn nổi tiếng của ISO là mô hình kết nối OSI.