ITU

Từ Từ điển công nghệ


ITU (International Telecommunication Union), tiếng Việt gọi là Liên minh viễn thông quốc tế. Tiền thân của ITU là Liên minh Điện báo Quốc tế (Internatonal Telegraph Union - ITU), được thành lập năm 1865. Liên minh được thành lập với mục tiêu ban đầu là tạo điều kiện thuận lợi cho việc bổ sung, sửa đổi thường xuyên những điều khoản của công ước và những hiệp định quốc tế được ký kết trong lĩnh vực điện báo. Các hoạt động chính hiện nay của ITU bao trùm tất cả các vấn đề thuộc lĩnh vực viễn thông.

ITU có ba khu vực hoạt động chính: ITU-T, ITU-RITU-D

Tài liệu tham chiếu