ITU-R

Từ Từ điển công nghệ


ITU-R (International Telecommunications Union-Radio communication Standardization Sector), là một bộ phận trong Liên minh Viễn thông Quốc tế, đảm nhiệm việc phát triển các chuẩn cho công nghệ truyền thông vô tuyến. Một trong những nhiệm vụ sống còn của ITU-R là quản lý tổng thể tài nguyên tần số vô tuyến cũng như quỹ đạo các vệ tinh.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu