ITU-T

Từ Từ điển công nghệ


ITU-T (International Telecommunications Union-Telecommunication Standardization Sector), tiếng Việt gọi là Lĩnh vực Tiêu chuẩn hoá viễn thông quốc tế được thành lập 1993, là một bộ phận trong Liên minh Viễn thông Quốc tế. ITU-T đảm bảo xây dựng một cách kịp thời và có hiệu quả các tiêu chuẩn cho tất cả các lĩnh vực viễn thông trừ các khía cạnh thông tin vô tuyến (do ITU-R đảm nhiệm). Hiện thời, hoạt động tiêu chuẩn hoá của ITU-T được tiến hành bởi 13 nhóm nghiên cứu với khoảng 200 vấn đề tiêu chuẩn hoá.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu