JRRM

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 05:27, ngày 9 tháng 9 năm 2007 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

JRRM (viết tắt của Joint Radio Resource Management) là cơ chế Quản lý tài nguyên radio chung của hai hay nhiều RAT kết nối liên mạng với nhau. JRMM đồng nghĩa với CRRM.