MCC

Từ Từ điển công nghệ


MCC ( Mobile Country Code), tiếng Việt gọi là mã quốc gia thông tin di động, là một mã nhận dạng có 3 chữ số dùng để nhận dạng thiết bị di động cũng như mạng di động của một quốc gia. MCC là một phần của mã nhận dạng IMSILAI...

Mã quốc gia thông tin di động của Việt Nam là 452.

Xem thêm