SGSN

Từ Từ điển công nghệ


SGSN (Serving GPRS Support Node) là một phần tử trong mạng lõi GPRS nhằm nối kết giữa mạng truy nhập (RAN) và gateway GGSN. Vài trò chính của SGSN là:

- Xác thực các UE đang dùng dịch vụ GPRS nối kết với nó.

- Quản lý việc đăng ký của một UE vào mạng GPRS.

- Quản lý quá trình di động của UE.

- Thiết lập, duy trì và giải phóng các bối cảnh PDP.

- Nhận và chuyển thông tin đến UE và ngược lại.

- Quản lý việc tính tiền.

- Tìm và đánh thức UE khi có cuộc gọi mới đến.