UA

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 00:51, ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Jcisio (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


UA (User Agent), tiếng Việt gọi là tác nhân người dùng.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài