Từ điển công nghệ:Cộng đồng

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 13:21, ngày 12 tháng 4 năm 2008 của Jcisio (Thảo luận | đóng góp) (Đã hủy sửa đổi của Yingzhouvn (Thảo luận); quay về phiên bản trước của Nvqthinh)

Từ điển công nghệ là một từ điểm mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ

Những trang tin đang sử dụng dịch vụ Từ điển cộng nghệ

Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ