Từ điển công nghệ:Cộng đồng

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 22:20, ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Falleaf (Thảo luận | đóng góp)

Từ điển công nghệ là một dự án trực thuộc dự án mở Tài liệu Việt Nam. Từ điển công nghệ là một từ điểm mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ

Những trang tin đang sử dụng dịch vụ Từ điển cộng nghệ

Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ

Hội đồng sáng lập:

  • Doãn Minh Đăng
  • Nguyễn Tuấn Đức
  • Đoàn Hiệp
  • Nguyễn Hải Nam
  • Nguyễn Vương Quốc Thịnh
  • Trần Xuân Tú