Từ điển công nghệ:Cộng đồng

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 00:55, ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Jcisio (Thảo luận | đóng góp) (xóa phần thành viên do trùng lặp với bài giới thiệu)

Từ điển công nghệ là một dự án trực thuộc dự án mở Tài liệu Việt Nam. Từ điển công nghệ là một từ điển mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ