Electronic Automation Design

Từ Từ điển công nghệ
(đổi hướng từ EDA)

Electronic Automation Design (EDA), tiếng Việt gọi là Thiết kế điện tử tự động, là một khái niệm chỉ một phương pháp thiết kế điện tử một cách tự động với sự hỗ trợ của các công cụ máy tính.

Một số công cụ thiết kế điện tử tự động như Spice, Proteo,...