Thành viên:Jcisio

Từ Từ điển công nghệ

Nghiên cứu sinh tại ENSSAT, Lannion, Pháp về đề tài "Tối ưu động năng lượng trong các hệ thống nhúng dấu phẩy động".

Trang cá nhân http://jcisio.com