Từ điển công nghệ:Autolink/PHP

Từ Từ điển công nghệ

Phiên bản PHP hiện chưa có. Nhưng có một hướng dẫn tương tự để chèn các link một cách thủ công: Tạo tính năng tra cứu Wikipedia cho diễn đàn