ALAP

Từ Từ điển công nghệ

as late as possible (ALAP), tiếng Việt gọi là chậm nhất có thể, là một từ viết tắt thường hay được sử dụng trong các tài liệu kĩ thuật.