Từ điển công nghệ:Autolink

Từ Từ điển công nghệ

Đây là công cụ tự động tạo liên kết từ các thuật ngữ trong trang web bất kì đến TDCN. Hiện tại chỉ có phiên bản viết bằng Javascript. Phiên bản PHP dự tính sẽ gồm một phần chung và các plug in cho từng loại blog/forum/portal cụ thể.

Các link tự thêm vào có class tdcnAutoLink, bạn có thể sửa đổi tùy ý, thí dụ như trang test http://tudiencongnghe.com/bridge/test.html

<style>
a.tdcnAutoLink, a.tdcnAutoLink:link, a.tdcnAutoLink:visited, a.tdcnAutoLink:active {
    border-bottom:1px dashed;
    text-decoration:none;
    background: url(http://tudiencongnghe.com/images/external.png) no-repeat 100% -1px;
    padding: 0 18px 0 0;
}
a.tdcnAutoLink:hover {
    background-color:yellow;
}
</style>