Tái tạo mật khẩu

Từ Từ điển công nghệ

Điền vào một hộp sau để nhận một mật khẩu tạm thời qua thư điện tử.