AMC

Từ Từ điển công nghệ


AMC (Adaptive Modulation and Coding), tiếng Việt gọi là Mã hóa và điều chế thích nghi, là một thuật ngữ dùng trong truyền thông vô tuyến nhằm để chỉ khả năng thay đổi sơ đồ mã hóa và điều chế một cách thích ứng với điều kiện kênh truyền (độ nhiễu, giao thoa, pathloss,...). AMC được dùng trong hầu hết các công nghệ truyền thông gói tốc độ cao như EDGE, HSDPA, 3G LTE, WiMAX....

Ví dụ trong công nghệ WiMAX sử dụng AMC, khi môi trường truyền tốt, điều chế 64QAM và mã hóa tỷ lệ 3/4 sẽ được dùng. Trong trường hợp môi trường truyền xấu, có thể điều chế QPSK và mã hóa tỷ lệ 1/2 sẽ được chọn.

Tài liệu tham chiếu