AVR

Từ Từ điển công nghệ


AVR là họ vi điều khiển do công ty Atmel chế tạo, được xây dựng theo kiến trúc RISC. Các dòng AVR 8-bit đã rất thành công trong công nghiệp điện tử. Sau này Atmel phát triển thêm dòng AVR 32-bit.

AVR là danh từ riêng, Atmel không cho biết từ này được tạo thành như thế nào.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

Các diễn đàn về AVR ở Việt Nam