Bản mẫu:Định nghĩa

Từ Từ điển công nghệ

Tiêu bản để định nghĩa một từ (viết tắt). Tiêu bản này được chèn mặc định vào tất cả các bài viết mới.

Cách dùng:

{{Định nghĩa
|thuật ngữ=
|viết đầy đủ=
|tiếng Việt=
|giải thích=
}}