Bản mẫu:Cần xem lại

Từ Từ điển công nghệ
Chú ý

Bài viết này có nội dung chưa được kiểm tra, cần xem lại. Hãy cẩn trọng khi tham khảo thông tin trong bài này.

Tiêu bản này được đặt trong bài viết có nội dung nghi ngờ, chưa được kiểm tra bởi một người có chuyên môn, hoặc đơn giản là bài viết chưa hoàn tất. Khi một thành viên trong BBT thấy một bài có vấn đề, nhưng không thể sửa ngay được thì sẽ thêm tiêu bản này.

Một bài viết được xem là "có vấn đề" khi:

  • Định dạng bài viết không theo chuẩn.
  • Thiếu thông tin cần thiết.
  • Thông tin bị nghi ngờ là không chính xác.