BIST

Từ Từ điển công nghệ

Built-In Self-Test (BIST), là một kỹ thuật kiểm tra vi mạch một cách tự động trong đó kiến trúc của mô-đun kiểm tra được tích hợp lên vi mạch.