CSCF

Từ Từ điển công nghệ


CSCF (Call Session Control Function), tiếng Việt gọi là Chức năng điều khiển phiên gọi, là chức năng trong hệ thống con IMS, có nhiệm vụ thiết lập, theo dõi, hỗ trợ và giải phóng các phiên đa phương tiện cũng như quản lý những tương tác dịch vụ của người dùng. CSCF được phân ra 3 loại : S-CSCF, P-CSCFI-CSCF.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài