Chuyển giao dọc

Từ Từ điển công nghệ


Vertical handover (Vertical handover), tiếng Việt gọi là Chuyển giao dọc, là Chuyển giao dọc là hoạt động chuyển giao có sự thay đổi công nghệ truy nhập (Radio access technology) có thể thuộc cùng hoặc không cùng thuộc một owner). Chuyển giao này còn gọi là Inter-access network handover hoặc Inter-technology handover phân biệt với chuyển giao ngang còn gọi là Intra-access network handover hoặc Intra-technology handover .Ví dụ trong các mạng hỗn hợp (heterogeneous networks)thì chuyển giao từ mạng này sang mạng khác (từ UMTS sang WLAN và ngược lại) là chuyển giao dọc.