DVB-H

Từ Từ điển công nghệ

DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld) là một kỹ thuật nhằm mang những dịch vụ broadcast và multicast đến các thiết bị di động như Mobile TV, Video on Demand.... DVB-H được chuẩn hóa bởi DVB Forum. DVB-H là một chuẩn được phát triển từ chuẩn DVB-T (-Terrestrial), một kỹ thuật dùng cho TV kỹ thuật số (digital television).

Xem thêm thông tin