ECC

Từ Từ điển công nghệ


ECC (Error Control Coding) là mã sữa sai. ECC có nhiệm vụ sữa các lỗi sai (bit hoặc ký tự) phát sinh trong quá trình truyền và nhận dữ liệu .