FSM

Từ Từ điển công nghệ

Finite State Machine (FSM), tiếng Việt gọi là Máy trạng thái hữu hạn, là một bộ nhảy trạng thái (với một tập trạng thái hữu hạn) dựa theo các thông tin đầu vào và/hoặc trạng thái trước đó. FSM thường được dùng trong thiết kế các hệ điều khiển, mạch điện tử số, etc. Có hai loại FSM nổi tiếng đó là Mearly và Moore.