Falling edge

Từ Từ điển công nghệ

Falling edge, tiếng Việt gọi là sườn xuống, là một thuật ngữ hay được dùng trong các tài liệu kĩ thuật điện tử số để chỉ sự thay đổi mức tín hiệu từ 1 xuống 0 (hay từ High xuống Low).

Xem thêm