HLS

Từ Từ điển công nghệ

High level synthesis (HLS), tiếng Việt gọi là Tổng hợp mức cao, là một khái niệm dùng trong thiết kế vi mạch nhằm ám chỉ quá trình tổng hợp một thiết kế ngay ở mức mô tả cao (phân biệt với mức thấp - mức lôgic).