HPLMN

Từ Từ điển công nghệ


HPLMN (Home Public Land Mobile Network), là PLMN mà ở đó người dùng đã đăng ký dịch vụ. Một khi người dùng roaming sang một mạng khác (gọi là VPLMN), những thông tin về người dùng (dịch vụ đã đăng ký, chứng thực...) từ HPLMN sẽ được chuyển đến VPLMN để cung ứng đúng các dịch vụ mà khách hàng đã đăng ký.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài