Handshake

Từ Từ điển công nghệ


Handshake, tiếng Việt gọi là bắt tay, là quá trình thoả thuận các tham số dùng cho việc truyền thông giữa hai thực thể. Quá trình bắt tay diễn ra sau kết nối vật lí giữa hai thiết bị, và trước khi thông tin thông thường được truyền đi. Các tham số được thoả thuận có thể là tốc độ truyền, loại điều chế, hình thức mã hoá...


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài