ITIL

Từ Từ điển công nghệ


ITIL (Information Technology Infrastructure Library), tiếng Việt gọi là Thư viện Cơ sở Hạ tầng Công nghệ Thông tin, là Một tập các hướng dẫn tốt nhất theo kinh nghiệm cho việc quản trị dịch vụ công nghệ thông tin. ITIL được OGC sở hữu và gồm một tập các ấn phẩm đưa ra các hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, các quy trình và các thành phần hạ tầng cần có để hỗ trợ.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài