Information System

Từ Từ điển công nghệ


Information System, tiếng Việt gọi là Hệ thống Thông tin, là là một tập hợp và kết hợp của các phần cứng, phần mềm và các hệ mạng truyền thông được xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo, tái tạo, phân phối và chia sẻ các dữ liệu, thông tin và tri thức nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài