MEMS

Từ Từ điển công nghệ


MEMS (Micro-ElectroMechanical Systems), tiếng Việt gọi là Các hệ thống điện cơ cực nhỏ.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài