MMS (Microsoft Media Services)

Từ Từ điển công nghệ


MMS (Microsoft Media Services), tiếng Việt gọi là Dịch vụ truyền thông Microsoft, là giao thức mạng để truyền dữ liệu trong hệ thống Windows Media Services. MMS có thể sử dụng cả TCPUDP.

Giao thức này được thay thế bởi RTSP vào năm 2003, sau đó ngưng hỗ trợ hoàn toàn vào năm 2008.

Chú ý là Microsoft vẫn khuyến nghị sử dụng lược đồ (scheme) mms:// cho dù đó là giao thức MMS hay RTSP.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài