MVNO

Từ Từ điển công nghệ

Mobile Virtual Network Operator

Một tổ chức cung cấp các dịch vụ di động (còn gọi là dịch vụ không dây hoặc dịch vụ ô) cho khách hàng nhưng không được cấp phát băng tần.