Mechatronics

Từ Từ điển công nghệ


Mechatronics, tiếng Việt gọi là Cơ điện tử, là sự kết hợp của kĩ thuật cơ khí, điện tử và công nghệ phần mềm.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài