Medium Access Control

Từ Từ điển công nghệ

MAC ( viết tắt của Medium Access Control) hay lớp kiểm soát truy nhập là một lớp con nằm trong lớp kết nối dữ liệu (data link). MAC kiểm soát việc truy nhập vào kênh truyền chia sẻ và đã được sử dụng trong rất nhiều công nghệ khác nhau như Ethernet, GPRS, UMTS, WiMAX,....