Thể loại:Cần xem lại

Từ Từ điển công nghệ

Thể loại này chứa các bài viết cần được duyệt lại bởi một người có chuyên môn. Khi một thành viên trong BBT thấy một bài có vấn đề, nhưng không thể sửa ngay được thì sẽ xếp vào mục này.

Một bài viết được xem là "có vấn đề" khi:

  • Định dạng bài viết không theo chuẩn.
  • Thiếu thông tin cần thiết.
  • Thông tin bị nghi ngờ là không chính xác.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.